DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Teatr Lalek "Pleciuga" w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pleciuga.pl
 
Koordynatorem dostępności jest: Magdalena Jasińska - asystent dyrektora
Adres mailowy i telefon: sekretariat@pleciuga.pl; 91 44 55 101
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Nie spełniono między innymi następujących wymagań:
  • brak alternatywnego tekstu do obrazków ("missing alternative text")

  • brak utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji

  • inne błędy

 
Aktualnie trwają prace nad dostosowaniem strony do wymagań umieszczonych w ustawie.
Dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie strony witryny były zgodne z bieżącymi standardami sieciowymi.
Deklarację dotyczącą dostępności strony internetowej Teatru sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez teatr.
 
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Magdalena Gardas-Wasilewska (marketing@pleciuga.pl, tel. 91 44 55 123). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
 
 
Dostępność architektoniczna
Teatr Lalek "Pleciuga" mieści się w Szczecinie przy placu Teatralnym 1. Do budynku prowadzi wejście dla publiczności od ulicy Wąskiej. Dodatkowo budynek posiada trzy wejścia: administracyjne od strony wewnętrznego parkingu i dwa ewakuacyjne, po przeciwnych stronach budynku (od placu zabaw i od fontanny). Przed teatrem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe, w tym dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.
Dla publiczności dostępne są obie kondygnacje budynku. Na parterze mieszczą się kasa biletowa, foyer, szatnia, główna sala widowiskowa, sala kameralna i pokoje edukacyjne, na pierwszym piętrze mieści się Sala Prób i Sala Konferencyjna. Na obu kondygnacjach znajdują się toalety; toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową - po jednej na każdej z kondygnacji.
Przemieszczanie pomiędzy kondygnacjami ułatwia winda (oraz klatka schodowa).
Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób z niepełnosprawnościa ruchową.
Pracownikami wyznaczonymi do pomocy osobom z niepełnosprawnościami są pracownicy Biura Obsługi Widzów, kierownik Bożena Belicka, widz@pleciuga.pl, tel. 91 44 55 141.
Drogi ewakuacji wyznaczone są specjalnymi znakami bezpieczeństwa w postaci zielonych, podświetlonych oznaczeń. Pracownicy Teatru Lalek "Pleciuga" są przeszkoleni w zakresie przeprowadzania ewakuacji.


Data publikacji deklaracji dostępności: 31 marca 2021 roku

W filmie premiera oznacza, że wszystko jest skończone, możesz już tylko usiąść w fotelu i patrzeć.
A w teatrze to dopiero początek.